Dai nao nu nhi quoc 17_1


  • Likes

  • Views
    0
  • Shares

Phần 8 : Nữ Nhi Quốc
( tập 311 ~ 367 )
•Từ Quý Anh : Vân Đan Sa La (Nữ Vương)
•Lý Yến : Vân Đan Đàn Phụng (Đại Công Chúa)
•Lâm Lập Thanh : Vân Đan Đàn Hoa (Nhị Công Chúa)
•Nghiêm Lập Đình : Vân Đan Đàn Tuyết (Tam Công Chúa)
•Đinh Quốc Lâm : Cống Cát Châu Linh (Đại Tế Ti)
•Vương Vũ Tiệp : Cống Cát Như Song
•Sái Giai Hoành : Ba Vi Ngọc Tân (Đại Tướng Quân)
•Tiểu Phan Phan : Lan Đài Quỳnh Di (Đại Tướng Quân)
•Tiểu Điềm Điềm : Lan Đài Tô Na
•STACY : Hoa Bình
•TIFFINY : Thủy Hồ
•Nhạc Đình : Vân Đan Sa Tương
•Tiểu Bính : Vân Đan Tần Lý
•Trần Uy Hàn : Đa Lẫm
•Ôn Thúy Tần : Vân Đan Sa Thần
•Trương Thụy Hàm : Băng Nhị
•Phương Sổ Chân : Nguyệt Phương Sổ Chân
•Trần Vĩ Dân : Chu Trấn Đồng
•Huỳnh Vũ Hân : Hổ Phách
•Hà Hào Kiệt : Tầm Chân Tản Tiên