ประดิษฐ์ของเล่น บั้งโพล๊ะ ม.1/10 กลุ่ม 1


  • Likes

  • Views
    0
  • Shares

การประดิษฐ์ของเล่นโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ แรงดันอากาศ ของนักเรียนชั้น ม.1/10 กลุ่มที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง